Politechnika Krakowska i OptiNav Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapii.” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0014/16.

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu zostaną zaprojektowane: fantom do testowania geometrii elementów składowych konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych oraz konwencjonalnych symulatorów terapeutycznych, system informatyczny oceniający na podstawie obrazów projekcyjnych fantomu geometrię elementów składowych konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych oraz konwencjonalnych symulatorów terapeutycznych, system mechatroniczny wspomagający rekalibrację elementów składowych konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych oraz konwencjonalnych symulatorów terapeutycznych w celu poprawy precyzji projektowanych planów terapeutycznych. Do regularnego przeprowadzania testów eksploatacyjnych wymienionych wyżej urządzeń są zobligowane przepisami prawa wszystkie jednostki prowadzące radioterapię w leczeniu chorób onkologicznych.

Cele projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie fantomu, przy użyciu którego możliwe będzie precyzyjne i zautomatyzowane określenie geometrii konwencjonalnych medycznych akceleratorów liniowych oraz medycznych symulatorów terapeutycznych stosowanych w terapii chorób nowotworowych. W wyniku realizacji projektu powstanie również system informatyczny do analizy danych obrazowych fantomu uzyskanych w trakcie przeprowadzania testów eksploatacyjnych oraz do projektowania testów eksploatacyjnych o zadanej dokładności.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu opracowane będzie rozwiązanie informatyczne pozwalające na wsparcie leczenia chorób onkologicznych w oparciu o symulacje komputerowe i analizę danych obrazowych na etapie planowania i prowadzenia terapii. Powstaną również innowacyjne urządzenia i system komputerowy, służący do wspomagania terapii medycznej, mający na celu poprawę skuteczności terapii oraz ograniczenie skutków ubocznych terapii, a także obniżenie kosztów terapii.

Całkowita wartość projektu: 3 280 745,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 538 836,00 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl